Huat Publike

Huat Publike

Ndërkohë, më 20 nëntor 1881, u themelua një institucion i ri i quajtur dyjun-ë umumijje, për menaxhimin dhe administrimin e huave publike që Devleti Osman kishte marrë nga shtetet evropiane. Ky institucion ishte si një shtet i pavarur brenda Devletit Osman. Funksionarët e tij kishin paga më të larta se kolegët e tjerë të Devletit. Kjo organizatë u ngarkua me detyren për të mbledhur një pjesë të të ardhurave të Devletit Osman, në mënyrë që të shlyenin borxhet ndaj shteteve evropiane.

info@balkancultureheritage.com