Libri VI

Libri VI

Deri atëherë ai /Aleksandri/ kishte shtatë roje personale: Leonatin të birin e Anteut; Hefestionin, të birin e Amyntorit; Lysimahun, të birin e Agathoklit; Aristonin, të birin e Peisait; që të gjithë nga Pella. Perdikën, të birin e Orontit, nga Orestida; Ptolemeun, të birin e Lagit dhe Peitonin, të birin e Kratevës, që të dy nga Eordaia, i teti u bë Peukesti që e kishte mbuluar Aleksandrin me mburojën e tij.

info@balkancultureheritage.com