Varret me korridor me shkallë

Varret me korridor me shkallë

Varret me Korridor me shkallë përfaqësohen me tre ekzemplarë: në Borsh (Panorm?), Brazda (Maqedoni), në territorin e Paionëve të rreshtuar në familjen Ilire, dhe në Kassopea.

info@balkancultureheritage.com